Terma & Syarat


Selamat datang ke RCTVET.com


Dengan menggunakan RC TVET (termasuk perkhidmatan yang berkaitan), anda bersetuju dengan Terma & Syarat berikut ("Syarat"). Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila rujuk bahagian bantuan kami.

Syarat ini berkuatkuasa pada 1 April 2019, untuk pengguna semasa dan baru.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin mengemas kini Terma ini untuk memperjelaskan amalan kami atau untuk mencerminkan amalan baru atau berbeza. Ruang Cikgu Berhad boleh mengubah suai perkhidmatan atau hentikan perkhidmatannya pada bila-bila masa. Terma ini disediakan untuk kemudahan anda dan Bahasa Inggeris akan dirujuk jika terdapat konflik.


Skop


Sebelum anda menjadi ahli RC TVET, anda mesti membaca dan menerima semua Syarat yang berkaitan. Dengan menerima Terma ini, anda bersetuju bahawa Syarat ini akan terpakai setiap kali anda menggunakan laman atau perkhidmatan Ruang Cikgu Berhad.


Terma & Syarat Menjadi Cikgu


Syarat Cikgu ini mengandungi terma dan syarat penyertaan anda sebagai Cikgu melalui perkhidmatan Ruang Cikgu Berhad. Sebagai Cikgu, anda mewakili, menjamin, dan membuat perjanjian iaitu :--

 1. Anda akan bertanggungjawab ke atas semua kandungan yang dihantar. Anda selanjutnya bersetuju bahawa anda memiliki atau mempunyai lesen, hak, persetujuan, kebenaran yang diperlukan dan kuasa untuk memberi kuasa kepada Ruang Cikgu Berhad untuk memperbanyak, mengedar dan melaksanakan secara terbuka
 2. Tiada kandungan yang dikemukakan akan melanggar atau menyalahgunakan mana-mana hak harta intelek pihak ketiga
 3. Anda mempunyai kelayakan, kepakaran, pendidikan, latihan, pengetahuan dan kemahiran untuk mengajar dan menawarkan perkhidmatan yang anda tawarkan
 4. Anda tidak akan menghantar atau menyediakan kandungan atau maklumat yang tidak sesuai, menyerang, perkauman, kebencian, seksis, pornografi, palsu, mengelirukan, tidak betul, melanggar atau memfitnah di laman web Ruang Cikgu Berhad
 5. Anda tidak akan memuat naik, menyiarkan atau menghantar apa-apa iklan pengiklanan, bahan promosi, surat sampah, spam, surat berantai, skim piramid atau apa-apa bentuk permintaan lain (komersial atau sebaliknya) yang tidak diminta atau tidak dibenarkan
 6. Anda tidak akan menggunakan perkhidmatan Ruang Cikgu Berhad untuk sebarang perniagaan selain untuk menyediakan perkhidmatan pengajaran kepada pelajar
 7. Anda tidak akan mengambil apa-apa tindakan yang boleh menjejaskan sistem maklum balas (seperti memaparkan, mengimport atau mengeksport maklumat maklum balas dari laman web atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan Ruang Cikgu Berhad)
 8. Anda tidak akan memanipulasi harga mana-mana kelas atau mengganggu penyenaraian pengguna lain
 9. Anda tidak akan memindahkan akaun RC TVET anda (termasuk maklum balas) dan ID Pengguna kepada pihak lain tanpa persetujuan kami
 10. Penggunaan perkhidmatan anda adalah tertakluk kepada kelulusan Ruang Cikgu Berhad, yang kami boleh memberikan atau menolak dalam budi bicara kami
 11. Anda tidak akan mengedarkan apa-apa virus, perisian pengintip atau mana-mana kod komputer, fail, teknologi atau program lain yang mungkin atau bertujuan untuk merosakkan atau merampas pengendalian sebarang perkakasan, perisian atau peralatan telekomunikasi, atau mana-mana aspek lain dari Ruang Cikgu Berhad atau kepentingan atau harta pengguna Ruang Cikgu Berhad;
 12. Anda tidak akan melanggar mana-mana undang-undang, hak pihak ketiga atau dasar kami;
 13. Anda tidak akan memintas atau memanipulasi struktur yuran kami, proses bil, atau yuran yang terhutang kepada Ruang Cikgu Berhad;
 14. Anda tidak akan menggunakan laman web dan perkhidmatan atau alat kami jika anda tidak mengikat kontrak secara sah atau berumur di bawah 18 tahun.
 15. Cikgu harus bertanggung jawab, bersikap profesional sepanjang pengambaraan.
 16. Cikgu harus mempersiapkan material pembelajaran secara tersusun sebelum mengajar.
 17. Cikgu harus hadir tepat pada waktu seperti yang telah ditetapkan semasa penggambaran video.
 18. Cikgu setuju menerima syarat yang ditetapkan oleh Ruang Cikgu Berhad dan apabila tidak memenuhi syarat atau tidak mengikut peraturan, tindakan boleh diambil ke atas Cikgu

Terma dan Syarat Menjadi Pelajar

Berikut adalah syarat-syarat untuk Pelajar apabila membeli kelas:-

 1. Semua pembayaran tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindahkan ke kelas lain.
 2. Sekiranya kelas dipadamkan kerana beberapa peristiwa yang tidak dijangka oleh Ruang Cikgu Berhad, kami akan mengembalikan bayaran anda sepenuhnya.
 3. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahsiaan dan anda dilarang merakam atau memuat naik sebarang video-video dari laman sesawang ini.
 4. Anda setuju dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi perihal penggunaan akaun peribadi dan kata laluan anda.
 5. Anda setuju untuk segera memberitahu Ruang Cikgu Berhad tentang setiap penyalahgunaan akaun atau pelanggaran syarat yang dipersetujui yang berkaitan dengan akaun anda.
 6. Ruang Cikgu Berhad tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerosakan yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat ini.
 7. Ruang Cikgu Berhad berhak untuk menolak layanan atau menghentikan akaun anda pada bila-bila masa.

Yuran dan Perkhidmatan

 1. Mendaftar dengan RC TVET adalah percuma.
 2. Pelajar setuju untuk membayar pakej belajar di RC TVET.
 3. Apabila anda tidak membayar dalam waktu 2x24 jam, maka pemesanan dianggap dibatalkan.
 4. Ruang Cikgu Berhad tidak menjamin pengembalian pembayaran apabila terjadi pembatalan belajar tanpa alasan yang munasabah.
 5. Penggunaan informasi akaun Cikgu dan Pelajar untuk kepentingan Ruang Cikgu Berhad diperbolehkan dengan syarat tetap oleh persetujuan pihak Ruang Cikgu Berhad tanpa melalui perantara dan segala hal yang berkaitan informasi adalah hak Ruang Cikgu Berhad sepenuhnya.

Privasi

Kami tidak menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan anda yang jelas. Anda boleh mengakses dan mengubah suai maklumat yang anda berikan kepada kami.


Penafian

Perkhidmatan ini hanya menemukan Cikgu dan Pelajar. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang interaksi yang terlibat antara Cikgu dan Pelajar yang membeli kursus. Kami tidak bertanggungjawab untuk pertikaian, tuntutan, kerugian, kecederaan atau kerosakan dalam apa-apa jenis yang mungkin timbul atau berkaitan dengan kelakuan Cikgu atau Pelajar, termasuk, tetapi tidak terhad kepada mana-mana maklumat yang disediakan oleh Cikgu.

Anda juga memahami bahawa dengan menggunakan perkhidmatan ini,, Ruang Cikgu Berhad boleh mendedahkan anda kepada kandungan yang anda anggap menyakitkan, sombong, atau tidak menyenangkan. Ruang Cikgu Berhad tidak bertanggungjawab untuk menyimpan kandungan tersebut dari anda dan tidak ada liabiliti untuk akses atau penggunaan anda dari mana-mana kandungan yang dikemukakan, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai.


Pertikaian Undang-Undang & Undang-undang yang Menguatkuasakan

Sekiranya pertikaian timbul antara anda dan Ruang Cikgu Berhad, matlamat kami adalah untuk memberi anda cara yang neutral dan kos efektif untuk menyelesaikan pertikaian dengan cepat. Oleh itu, anda dan Ruang Cikgu Berhad bersetuju bahawa kami akan menyelesaikan apa-apa tuntutan atau kontroversi pada undang-undang atau ekuiti yang timbul daripada Perjanjian ini atau perkhidmatan kami mengikut salah satu subseksyen di bawah atau sebagaimana kami dan anda sebaliknya bersetuju secara bertulis.

Sebelum menggunakan alternatif ini, kami amat menggalakkan anda untuk menghubungi kami secara langsung untuk mendapatkan resolusi dengan menghubungi kami. Kami akan mempertimbangkan permintaan yang munasabah untuk menyelesaikan pertikaian melalui prosedur penyelesaian pertikaian alternatif, seperti pengantaraan atau timbangtara, sebagai alternatif kepada litigasi.

Perjanjian ini akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Malaysia. Anda bersetuju bahawa apa-apa tuntutan atau pertikaian yang mungkin anda miliki terhadap Ruang Cikgu Berhad mesti diselesaikan secara eksklusif oleh mahkamah daerah yang terletak di Malaysia.


Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menangguhkan Ruang Cikgu Berhad dan pekerja, wakil, ejen dan sekutunya terhadap sebarang tuntutan, tindakan atau tindakan lain yang dibawa terhadapnya berdasarkan sebarang tuntutan akibat pelanggaran anda terhadap Syarat ini.

Anda akan membayar apa-apa dan semua kos, ganti rugi, dan perbelanjaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada yuran dan kos peguam yang munasabah yang diberikan terhadap atau dilakukan oleh kami berkaitan dengan atau yang timbul daripada tuntutan, tindakan, atau prosiding sedemikian.


Pelbagai

Anda mewakili dan memberi jaminan kepada kami bahawa:

 1. Terma ini merupakan kewajiban anda yang sah dan mengikat, yang boleh dikenakan terhadap anda mengikut terma dan syarat yang ditetapkan di sini;
 2. Anda mempunyai hak penuh dan kuasa untuk menerima dan terikat dengan Syarat ini dan untuk melaksanakan kewajipan anda di bawah Terma ini, tanpa persetujuan atau persetujuan pihak lain
 3. Anda mempunyai hak, hakmilik dan kepentingan yang mencukupi dan hak-hak yang diberikan kepada kami dalam Syarat ini; dan,
 4. ANDA TELAH MEMBACA DAN FAHAM LIABILITI, ISI KANDUNGAN DAN TERMA-TERMA YANG TERKANDUNG UNTUK MENERIMA SYARAT-SYARAT INI.
 5. Anda tidak boleh menetapkan hak atau kewajipan anda di bawah Terma ini kepada mana-mana pihak, dan sebarang percubaan untuk melakukannya akan terbatal dan tidak berkuat kuasa.
 6. Undang-undang yang Memimpin. Syarat-syarat akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian yang mungkin timbul berhubung dengan Syarat ini akan diselesaikan mengikut Seksyen Undang-undang Pertikaian dan Undang-undang.
 7. Anda tidak boleh meminda atau mengetepikan mana-mana peruntukan Terma ini melainkan dipersetujui oleh kami.
 8. Seluruh Perjanjian. Terma ini mewakili keseluruhan perjanjian antara kami dan anda, dan akan menggantikan semua perjanjian dan komunikasi yang terdahulu antara kami, lisan atau bertulis
 9. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Gabungan dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu akan dihapuskan atau dihadkan kepada tahap minimum yang perlu supaya niat kedua-duanya dilaksanakan, dan baki syarat-syarat ini hendaklah penuh daya dan kesan.
Platform Latihan TVET Melalui E-Pembelajaran Dan Virtual Learning